Salgsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger
Touch Frisørdrift AS
Storgata 12, Fredrikstad
pia@touchfrisorer.no
69 31 19 35
Organisasjonsnummer: 991415491

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader slik at kjøper har full forutberegnelighet.

Prisene som er oppgitt er i norske kroner og inkludert eventuell mva.

Selger kan endre pris uten at det gis tilbakevirkende kraft for allerede registrerte arrangementer.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

For å gjennomføre et kjøp må kjøper legge inn et gyldig mobilnummer, og en gyldig e-post adresse dersom kjøper ønsker kvittering tilsendt på mail. Gjennom å legge inn mobilnummer kan kjøpers kjøp administreres, og selger kan yte effektiv kundeservice, samt ta kontakt ved behov og sende kvittering for kjøpet.

Kundens personopplysninger blir behandlet i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger. Mer om dette finnes i vår personvernerklæring.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samtidig som billetten kjøpes.

Alle kjøp og betalinger håndteres av betalingsformidleren som opptrer som databehandler på vegne av selger.

Selger aksepterer de betalingskort og betalingsformer som tilbys av ViPPS.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har gjennomført kjøpet og betalingen er trukket fra kjøperens konto. Det sendes en kvittering på e-post som bekreftelse på mottatt kjøp.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Touch Frisørdrift forholder seg til angrerettslovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

8. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

9. Force Majeure

Touch Frisørdrift er ikke ansvarlig for tap, skade eller forsinkelse som er forårsaket av upåregnelige hendelser som er utenfor Touch Frisørdrift kontroll (“force majeure”). 

Force majeure omfatter enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, utelatelse eller ulykke utenfor Touch Frisørdrift kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger gjennom lov, forskrift, ordre, eller andre statlige direktiver, streik, naturkatastrofer, tredjeparts mekaniske eller andre utstyrshavarier, terrorangrep, brann, eksplosjoner, fiberoptisk kabel kutt, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, internett feil eller forsinkelser, stormer eller andre lignende hendelser. 

10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.